Pangater Bahasa Bali

Kaketus saking: Tata Sukerta B.Bali

Indik Wewehan Pangater Bahasa Bali

Pangater inggih punika : panganggen kruna, sane magenah ring arep kruna inucap. Sane kabaos pangater : a, ka, sa, di, pa, nga, pi, parama (prama), kuma, kapi, kami, ma, wi, swa, upa, pati, bra, pari, nir, nis, duh, dur, su, dus.

TEGES PANGATER-PENGATER PUNIKA :

1. Teges Pangater "a" :
a. Nyinahang nulak/nungkasin (skt).
Upami :Ahimsa. Ahimsa mateges tan mamati-mati.
Himsa = mamati-mati.
Acala. Acala mateges nenten obah. Cala = obah

b. Nyinahang madue kahanan. Upami :
Abagus. Abagus pangadegipun = yukti bagus
Aputih. Aputih warnaipun = sujati putih

c. Nyinahang wilangan. Upami :
Baase akarung. Nyuhe aijeng. Bebeke abada. Durene ajuring, msll.

d. Nyinahang nganggen. Upami:
Ida sampun angrangsuk busana, wus akeris alandean.
Pepatihe sami akampuh sutra ijo, msll.

e. Nyinahang tur (wiadin) ring kahanan. Upami :
Titiang wantah jadma jugul apunggung, durung resep ring wirasan kekawin punika.
Yaning gumanti jadma wimuda apunggung, nenten uning ipun nrasayang bebaos ala kalawan ayu.

f. Nyinahang nguwahin kruna dados Kruna Kria Lumaksana, sakewanten maweweh anusuara.
Upami: perih = a + perih-a (m) + perih = perih.
-Tan mari angulih-ulih, amerih sutreptining negara.
Tangis = a + tangis-a (n) + tangis = anangis = nangis.
-Ring sepanjang pamargine, tan mari Ida anangis masesambatan.

2. Teges Pangater "ka" :

a. Nyinahang Kruna Kria Linaksana (kata kerja pasif) : Dados gentosin antuk pangiring "a". upaminnyane :
Kadaar = daara. "Suba kadaar nasine Luh ?"
Tegesipun : Nasine suba daara.
Katimpug = timpuga. Cicinge tusing ngenot apa, wireh matane beseh katimpug.
Tegesipun : Matan cicinge beseh, wireh timpuge (kena timpugan).

b. Sane tan lumbrah kagentosin antuk pangiring "a". Upami:
Kajanaloka - Kajanalokanida
Kajana pria - Kajanaprianida
Kajana nuraga - Kajananuraganida

3. Teges Pangater "sa":
a. Nyinahang kuuban (menyatakan jumlah/kwantitas). Upami :

- Saluir sane sampun majangkepan patut tedun makrama desa.
- Sekancan para Punggawa miwah Tanda Mantrine sami rauh tangkil ring Ida Sang Prabu.
- Sabatek ane suba madan nyaluk tua, patut resep kapin isi Awig-Awig Desa Pakramane.

b. Nyinahang wewatesan ( wewanengan). Upami:

-Sasuenida jumeneng agung, jagate gemuh raharja raharja.
-Sajeroning asasih manawi puput antuk titiang ngaryanin.
-Sasukat titiang mamarekan ring puri, dereng nahenin titiang ka dunungan.
-Sadaweg Rahina Buda Cemeng Langkira, embas putranidane sane pinih alit.

c. Nyinahang "sabilang (satunggil"). Upami :

-Sapeteng-peteng ya luas mamancing
-Sadina-dina masusupan sajeroning alas.
-Sawai-wai ya teka mai

4. Teges Pengater "di":
Nyinahang pisarat. Upaminipun :

-Mangda digelis ugi margi punika kapuputang.
-Kala punika diage Krama Desane mamendak pangrauh Ida Bapak Bupati.

5. Teges Pangater "pa":
a. Ngwangun Kruna Aran niskala (kata benda abstrak). Upami:

-Patakon Beline keweh anake nyautin -Pasautne bawakan tekeh taluh -Pangwadinne (jawabannya) waluya nyakitin kuping

b. Ngwangun Kruna Kahanan (nyinahang pisarat). Upaminipun:

-Pamunyinne pragat pasaja.

c. Nyinahang karya kalaksanayang sareng akeh. Upaminipun:

-Krama Desane pakrimik, sawireh suba enggal puja waline di Pura Desa.
-Pangrudug anake malaib, wireh tan pasangkan ujane bales.
-Pitike pabriak, ulihan kelangan ina, msll.

6. Teges Pangater "pi":
Ngwangun Kruna Aran sane mateges nuekang (nyujatiang). Upaminipun:

-Eda bena engsap kapin pitresnan anak.
-Negarane langkung trepti, saantukan pidabdab Ida Sang Guru Wisesa dahat becik.
-Pisarat pisan bebaosane ring paseban, mawinan sampunang ngalemenah.
-Ya buka anake kena piolas, prajani jag nyrutcut majalan.
-Indike punika manut piteges utama, msll.

7. Teges Pangater "parama (prama)":
Nyinahang pamekas, pinih utama. Upami :

-Parama ledang kayunida Sang Prabu, antukan para pretakjane (rakyat) sampun tak kirangan sandang lan pangan.
-Pidabdab Pamrintahe mangkin, mautsaha mangda nyinahang ambek sang paramarta pandita.
Paramarta pandita mateges suci wicaksana (bijaksana bermartabat), msll.

8. Teges Pangater "kuma":
Nyinahang marupa sakadi, buka. Upaminipun :

-Pamunyinne setata makuma nyama (buka anake manyama).
-Panak kedis darane mara kumajaum (bulun kedise enu nguda, cara jeneng jaum).
-Anake cerik ento mara kumalutung (cara lutung, sedeng demena nyaplok).
Kasahanipun ; sane kawastanin kumalutung, wawu malajah madaar utawi ngajengang.

9. Teges Pangater "kapi" :
Nyinahang teges Kruna Lingganipun. Upami :

-Sane kapiandel wantah Dane Kriana Patih agung.
Kapiandel=pinih andel=cager (mengeraskan arti).
-Pitutur nyama brayane ento marupa kapitresnan sujati.
Kapitresnan = tresnane sujati

10. Teges Pangater "kami":
Tegesnyane pateh sakadi pangater "kuma" Upami:

-Malarapan antuk manah dreda bakti, kamipurun titiang matur, marupa jagra winungu ring I Ratu.
Kamipurun = sakadi purun, sakewanten malarapan antuk manah nirmala.

11. Teges Pangater "ma" :
a. Nyinahang Kria Lumaksana (kerja aktif). Upami :

-Enggalang ja majalan, apang tusing petengan di jalan.
-Pabedikin madaar, apang ada anggon prabean pianake masekolah.

b. Mikolihang sakadi kruna Lingganipun. Upaminipun :

-Ya setata mabati madagang saang, awanan seleg pesan ya nyemak gaene ento.
-Rauh mangkin durung mapikolih pamargin titiang, yukti sue sampun titiang nilar dunungan.
-Tusing mapituas katuyuhan bapane, wireh makejang ento suba telahang Cai anggon Cai ngulurin idup.

c. Nyinahang nganggen. Upami:

-Alit-alite tusing dadi mabaju batik yang katuju masuk malajah.
-Yan mamedek ka pura, patut maudeng lan masesaputan.
-Jani anak suba liu liu para turise bisa makamben.

d. Nyinahang pernah/pepernahan (genah = tempat/kewajaran). Upaminnyane :

-Tiang patut mabeli teken I Gede Ambara.
-Yadiapin tuuhne cerikan, kewala dikatuju makaukane, tiang tiang setata mabapa.
-Awak manyama eda bena bebeki, baang ya eduman pada mabedik.

e. Nyinahang madaging (berisi/mengandung). Upaminnyane :

-Bubuh kacang ijone ento, magula Bali.
-Ules galenge ento marenda benang mawarna.
-Ubad sakit tujune aji akah kecubung maulig mayeh cuka.

f. Nerangang kahanan, sampun puput kalaksanayang. Upaminnyane:

-Bebantenane maebe siap biing mapanggang.
-Santene ento malakar aji nyuh matunu, msll.

g. Ngwangun Kruna Pidarta. Upami :

-Ya ngeling maplisahan, tuara inget teken dewek.
-Eda makrasapan majalan disisin tukade, wireh pelih agigis ngranayang labuh.

h. Ngamedalang wiadin ngawetuang. Upami :

-Ida mabaos teken para panjak lan waduane makejang.
-Siape ane buik suba mataluh adasa.
-Eda bena mamunyi pati kacuh, apang tusing gedeg anake madingehang.
-Bapane makruma teken pianakne; "Wayan, jani suba bapa lakar majalan."

i. Nyinahang madrewe/kahanan. Upami:

Ceciredane sang maraga darma, maguna lewih tur mambek welas asih.
Kranjange bek maisi padang, kanti magembal.
Carang jarake macanggah telu, msll.

12. Tegas Pangater "wi":
a. Nyinahang mabuat/dahat (mengeraskan arti). Upami :

-Ida Sang Prabu Rahwana, wiakti ratu wimoha. -Titiang wantah jadma wimuda apunggung, msll.

b. Nyinahang nulak/tan kahanan (menolak). Upami:

-Ida Sang Gunawan wantah Ida Sang Wibisana.
Tegesipun: wibisana = tan aeng, bisana = ngresresin (aeng = menyeramkan)
-Bebuatipun mangda sadia rahayu, luput saking lara wigna.
-Sampun purna manah titiang, nenten kantun kaletuhan tur sampun wimala, msll.

13. Teges Pangater "upa":
a. Mateges saluiring (sekancan-Skrt). Upami:

-Upacara piodalane sampun cumawis.
-Upakara bebantenane patut tegepang.
-Sakancan boga sami katur ring Ida Sang Prabu Kresna,msll.

14. Teges Pangater "swa":
Mateges antuk ndewek (saking padewekan/ngraga). Upaminipun:

-Ngiring ngayah ring swanegara manut swadarma lan swakarya soang-soang. -Ngiring ngayah lan ngaturang bakti, malarapan antuk swacita nirmala, msll.

15. Teges Pangater "pati":
Nateges mawanti-wanti (langkung ring apisan). Upaminipun :

-Plaibne pati luplup, tusing karuan tetujone, wireh karauhan Bapak Polisi. -Adeng-adeng majalan eda patikaplug, wireh galahe anu buin makelo, msll.

16. Teges Pangater "ka":
Mateges setata (berkesinambungan). Upami:

-Ya mula jalma braamahan, dija ya malali tusing taen tara ngidih nasi.
-Ya mula anak bragedeganm kewala madingehang munyi keras
setata mesuang munyi bangras tur salah tampi.

17. Teges Pangater "para":
Mateges sekancan, sakuuban, sakuehing. Upami:

-Para Baudanda lan para mantri sami ampun sayaga natak bebaosida Sang Prabu.

18. Teges Pangater "pra":
Mateges mabuat, dahat, mageginan sakadi Kruna Lingganipun. Upami:

-Ida Sang Abimanyu wiakti sang ksatria prawira ring jurit.
Prawira = mateges mabuat widin mahadatan.
-Pramangkin panjake sumuyug tangkil, wawu kapiragi Ida Anake Agung pacang
ngwentenang peparuman. Puniki mateges sekadi Kruna Lingganipun.
-Sampun prasida puput antuka ngaryanin bale manike punika, msll. Mateges sekadi Kruna Lingganipun.

19. Teges Pangater "pari":
Mateges ebek, sering-sering, mawanti-wanti, wiadin sakancannyane. Upami:

-Sampunang alit-alite pariceda ring anak maraga panglingsir.
-Sahaning sane mateges pangande, pangupama maka miwah sesenggakan, mawasta paribahasa.
-Aturan pasuguhe ringida Sang Prabu Kresna aneka warna, luiipun : boga, upaboga lan pariboga. Msll.

20. Teges Pangater "nir = nis":
Mateges tanpa utawi tadaging (Skrt). Upami:

-Nirguna pisan titiang kantun maurip, salamine nandang jengah.
-Nirdon pisan paican I Ratune ringipun.
-Ida Sang Hyang Widhi maraga nirwigna nirwikara.
-Sahananing sane nenten majelegan, kawastanin niskala.
-Niskarya pamargine, saantukan malarapan antuk laksana corah mungpang laku. Msll.

21. Teges Pangater "dus = duh = dur":
Nyinahang kawentenan pakardi sane kaon (Skrt). Upami:

-Durgama pisan genahe irika, mawinan nenten nahenin karauhin olih i manusa. Tegesipun kalintang kaon.
-Bani kapin Pamrintah, Guru Pangajian, I rerama kaucap dusila. Tegeipun : parisolah sane kaon.
-Rikalaning jagate duskreta, kala irika Ida Sang Hyang Ari (Wisnu) nyrawadi/nresti ka Janaloka (dunia).
Duskreta=jagate biur wiadin biota.
-Sangkaning bebaos, sane ngawinang duhkita.
Tegesipun kalangkung sungsut wiadin sedih/sebet. Msll.

22. Teges Pangater "su":
Mateges becik, luih utama. Upami:

-Sotaning dados jadma, patut susilane utamayang, satiane anggen ngembanin.
-Ida Sang Wibisana sujati Ida maraga sujana sulaksana.
-Swabawane suteja maening, myinahang kayun wicaksana.
-Sang Utamanyu, Sang Arunika, miwah Sang Weda, maka tetiga sisianida Begawan Domya,
sane sutindih ring gegaduhan, saantukan eling raga ngamargiang gusu surusa, msll.


Diperbaharui: 17 May 2018 11:48:51.

loading...

Bisnis Siap Madan
bisnis Bisnis siap madan yang menguntungkan,modal relatif sedikit tapi menjanjikan untung yang besar...baca.
Ritual Nyeleneh Untuk Menangkal Wabah
ritual Sekelompok orang,lelaki dewasa bergerombol berjalan kaki menyusuri jalan-jalan desa...baca.
Puisi Berbahasa Indonesia
puisi Kumpulan puisi karya dari Eka Senaya yang merupakan kisah perjalanan dan cerminan hidup...Baca Puisi.
Puisi Berbahasa Bali
Kumpulan puisi Berbahasa Bali karya dari Eka Senaya tentang lingkungan Bali, kritik sosial,perjalanan hidup...Baca Puisi.
Karya Sketsa
sketsa Kumpulan karya sketsa dari Eka Senaya tentang kehidupan,alam dan Budaya Bali...Lihat.
Kalender

Ilmu Agama Hindu

- Doa Sehari-hari
- Memulai beraktivitas 1
- Memulai beraktivitas 2
- Di tempat tertentu
- Gagelaran Balian
- Kakambuh Rare
- Pamegat Sot
- Mantra bebantenan
- Mantra Pemangku
- Sejarah Pr Besakih
- Kahyangan Jagat
- Pura Padharman
- Pura Dadya di Besakih
- pengertian Kamulan
- Fungsi s.kamulan
- Jenis2 s. kamulan
- Cara Mendirikan kamulan
- Nuntun Dewa Pitara
- Piodalan di s.kamulan
- Soroh Sesayut/Tebasan
- Banten Pamelaspas
- Banten Kasanga
- Banten Galungan
- Banten Saraswati
- Banten Pawintenan
- Banten Pacaruan
- Mantra bebantenan
+ Materi Kelas II
+ Materi Kelas III
+ Materi Kelas IV
+ Materi Kelas V
+ Materi Kelas VI
- Sikap Sembahyang Hindu
- Kodefikasi Weda
- Serba-serbi Padewasan
- Tentang Rerainan Bali
- Tata cara Pengabenan
- Jenis2 Perkawinan Bali
- Upacara Potong gigi
- Dharmagita

Primbon Bali
- Menurut Pranatamongso
- Menurut zodiak
- Menurut shio
- Menurut Wuku
- Menurut Lintang
- Tentang Carcan soca

Info Kesehatan
- Jenis-jenis Narkoba
- Ciri-ciri Pecandu
- Cara Cegah Narkoba
- :: P 3 k ::
- Khasiat Tanaman Obat
- Berat,kebutuhan Kalori
- Kalender Masa Subur
- Bahaya Sakit Perut
- Awas Bahaya Plastik

Yuk Sastra
- Chairil Anwar
- Sanusi Pane
- Amir Hamzah
- Kiat Menulis Cerpen
- Contoh Puisi Anak sd
- Contoh Pidato Perpisahan

Ilmu Pertanian
- Cara Stek
- Cara Merunduk
- Cara Okulasi
- Cara Menyambung
- Cara Mencangkok
- Cepat Tumbuh Akar
- Kegagalan Mencangkok
- Insektisida/Pupuk Organik

Pengetahuan Umum
- Apakah Mamalia itu?
- Tentang Burung
- Tentang Reptilia
- Tentang Amfibi
- Tentang Ikan
- Tentang Serangga
- Berkaki Delapan
- Hewan Bercangkang
- Moluska dan Cacing
- Ibukota Negara2 Asia
- Ibukota Negara2 Afrika
- Ibukota Negara2 Eropa
- Ibukota di Amerika & Oceania
- Air Terjun Tertinggi
- Danau Terbesar di Dunia
- Laut Terluas Di Dunia
- Sungai Jembatan
- Gunung Tertinggi di Dunia
- Gurun Terluas di Dunia
- Tanggap G.Meletus
- Tanggap Gempa
- Tanggap Tsunami
- Sejarah G.P.Indonesia
- Lambang G. Pramuka
- Organisasi Gudep
- Pramuka Siaga
- Pramuka Penggalang
- Pramuka Penegak
- Pramuka Pandega
- SAKA
- Tahukah Kamu
- Matauang di Dunia
- Nama-nama Penemu
- Induk Organisasi Olahraga
- Terpanas Di Bumi
- Rumus Kadar Emas
- Peringatan hari penting
- Seri nomor Kendaraan
- Gunung2 di Indonesia
- Laut dan Selat di Indonesia
- Sungai Besar di Indonesia
- Danau2 di Indonesia
- Kenapa Terjadi Petir?
- Serba-serbi Manusia
- Kamus Sain SD

Lain-lain
- Silabus
- Rpp
- Administrasi Guru
- Permainan
- Karawitan/Gambelan
- Bali Tempoe doeloe
- Genjek Perpisahan
+ Indik Aksara
+ Indik Kruna
+ Indik Lengkara
+ Indik Paribasa Bali
+ Indik Pangater
+ Indik Seselan
+ Indik Pangiring
+ Indik Anusuara
- Anting Gunung

Ruang Pembaca


loading...